اعضای انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

اعضای انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال مشخص شدند

پس از برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاه دامغان، امروز 13 اردیبهشت ماه 93 با اعلام مسئول انجمن های علمی دانشگاه، اعضای اصلی انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال به ترتیب بیشترین آرای مأخوذه برای یک دوره یکساله مشخص شدند.

اعضا اصلی:

1. جاوید قدیمی دیزج

2.  فاطمه رضايي چله

3. ابوالفضل حسني مقدم

4. مژگان ابريشمي فر

5. رسول كيوان نژاد

اعضا علی البدل:

6. حسين مالمير

7 و 8. سيداميرحسين هاشمي و مريم شريعتي

(نتایج مذکور به طور شفاهی مشخص شده اند و پس از اعلام رسمی معاونت فرهنگی دانشگاه رسمیت پیدا خواهند کرد.)