جلسه هماهنگی تشکل ها برای تهیه برنامه های رادیویی دانشگاه دامغان