جزوه مخاطب شناسی

دریافت جزوه مخاطب شناسی

چه می گوید و برای چه کسی (مخاطب) گفته می شود؟ از گام های شناخت مخاطب می باشد.

جزوه درس مخاطب شناسی

[purchase_link id=”3753″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود جزوه مخاطب شناسی”]