آرم انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

رونمایی از آرم انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

لوگویی متناسب با انجمن علمی لازم می بود، تا با این نشان انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در دانشگاه شناخته شود. ادامه مطلب “رونمایی از آرم انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال”