کتاب مبانی هنر اسلامي اثر تيتوس بوركهارت

مبانی هنر اسلامی

کتاب مبانی هنر اسلامی اثر تیتوس بورکهارت است که توسط امیر نصری ترجمه و به همت انتشارات حقیقت در ۲۱۰ صفحه منتشر شده است.

کتاب مبانی هنر اسلامی اثر تیتوس بورکهارت

کتاب مبانی هنر اسلامی اثر تیتوس بورکهارت است که توسط امیر نصری ترجمه و به همت انتشارات حقیقت در ۲۱۰ صفحه منتشر شده است.

هنر اسلامی به عنوان مقوله‌ای مستقل از هنر سایر ملل مسلمان از ابتدای قرن بیستم مورد توجه عالم هنر قرار گرفت. با وجود آن که در این قرن نمایشگاه‌هایی در اروپا برگزار شد، طرح هنر اسلامی به عنوان یک موضوع مورد نمایش و تحقیق نمی‌توانست بیانگر روح و پیام آن به طور کامل باشد. بنابراین نیاز به تحقیق در باب عالم، بنیان‌ها و شرایط پیدایی آن‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این حیث رویکردهای گوناگونی در بررسی و تحلیل هنر اسلامی به طور خاص و سایر هنرهای سنتی به طور کلی پدید آمدند که در زمینۀ هنر اسلامی می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: رویکرد عرفانی ـ فلسفی، و رویکرد تاریخی. نویسندۀ کتاب حاضر، تیتوس بورکهارت، یکی از نمایندگان رویکرد نخست است و در این کتاب به شرح و توصیف آرای خود در زمینۀ هنر به طور کلی و سپس هنر اسلامی پرداخته است. کتاب در قالب مقالات تنظیم شده است و یکی از آن‌ها شرح همدلانه‌ای ازمتفکر برجستۀ معاصر، سید حسین نصر، دربارۀ آرای هنری بورکهارت و اهمیت آن است.