تکاپو برای برپایی غرفه انجمن علمی دانشجویان تلویزیون و هنرهای دیجیتال

تلاش بچه های انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال در برپایی غرفه بچه های دانشکده هنر در نمایشگاهی که به این مضمون از طرف دانشگاه دامغان برای انجمن های علمی و کانون های دانشگاه ترتیب دیده شده است. می طلبد دوستانی که طرح یا ایدۀ خاصی دارند و مناسب می دانند که در غرفه انجمن اجرا شود، لطفاً با مراجعه به سلف قدیم دانشگاه ابراز نمایند.برپایی غرفه انجمن علمی دانشجویان تلویزیون و هنرهای دیجیتال

شایان ذکر است این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای انجمن های علمی- دانشجویی برگزار می شود.