سیر تحولات در گرافیک

دانلود جزوه سیر تحولات در گرافیک

مفهوم امروزی گرافیک در اصل در اروپا با اختراع صنعت چاپ در انواع شکل های نخستین , موثرترین عامل شکل گیری آن بود.چاپ دستی مانند کالکوگرافی که هنر حکاکی روی سطح فلز به ویژه برنج و مس , در اروپا رایج بود.
در دهه میانی قرن 19 دو نوع چاپخانه فعالیت میکرد…

سیر تحولات در گرافیک

 داPDFنلود جزوه سیر تحولات در گرافیک