حجم بالایی از معانی و مفاهیم، ایهام، استعاره، نماد پردازانه، نشانه و … می توان از یک تصویر دریافت نمود.

جزوه درک و بیان بصری

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.