حرکت چشمی

حرکت در نقاشی | اثر سحر رفیع

حرکت در نقاشی

ایجاد حرکت به پویایی و زیبایی بصری می انجامد. اما نشان دادن آن در نقاشی که طرحی ثابت و صامت است کار دشواری ست. با این حال عمل ناممکنی نیست.  ... ادامه مطلب