خط میخی

Placeholder

AH_008 سومریان

#سومریان نخستین قوم بزرگ و پایدار در بین النهرین جنوبی ?مردمی غیر سامی بودند که از نواحی شرقی تر اسیا (هند و ایران) وارد ان سرزمین شدند. ?سومریان در میانه ... ادامه مطلب