دانشکده

مصاحبه با استاد امامی

مصاحبه با استاد امامی

استاد امامی کارشناسی ارشد پژوهش هنر از داشگاه تهران مدیرتولید دانشجویی و مدیر فصلنامه ی علمی پژوهشی دانشکده ی هنر سلام استاد لطفا خودتون رو برای بچه های ورودی جدید ... ادامه مطلب