دوره ی نوسنگی

Placeholder

AH_016 آغاز هنر مصر

#آغاز_هنر_مصر ?در هزاره ی ششم قبل میلاد دوره ی نوسنگی ان خطه با زندگی ده نشینی و صنایع نساجی و سفالگری و بوریا بافی اغاز شد. ?نخستین تمدن مصر #بداری ... ادامه مطلب