سارگون

Placeholder

AH_009 اکدیان

#اکدیان قومی سامی بودند که در 2300 قبل میلاد به سرکردگی سارگون که از فرماندهان #سومر بود بر سومریان چیره شدند. و شهر #بابل را پایتخت دولت #اکد قرار دادند. ... ادامه مطلب