سفالگری

Placeholder

AH_016 آغاز هنر مصر

#آغاز_هنر_مصر ?در هزاره ی ششم قبل میلاد دوره ی نوسنگی ان خطه با زندگی ده نشینی و صنایع نساجی و سفالگری و بوریا بافی اغاز شد. ?نخستین تمدن مصر #بداری ... ادامه مطلب
Placeholder

AH_008 سومریان

#سومریان نخستین قوم بزرگ و پایدار در بین النهرین جنوبی ?مردمی غیر سامی بودند که از نواحی شرقی تر اسیا (هند و ایران) وارد ان سرزمین شدند. ?سومریان در میانه ... ادامه مطلب