غرفه انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال

نتیجه نظرسنجی پیامکی غرفه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

طبق نظرسنجی صورت گرفته در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی تشکل های دانشجویی دانشگاه دامغان، صد درصد از بازدیدکنندگان نسبت به غرفه انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال اظهار داشته بودند که ... ادامه مطلب