هنر و فرم

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

فلسفه هنر و زیبایی شناسی؛ تالیف جان هاسپرز و راجر اسکراتن؛ ترجمه دکتر یعقوب آژند؛ توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. كتاب حاضر از دو مقوله اساسی شكل گرفته ... ادامه مطلب