مقدمه

به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌های کشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند.

 بخش اول: تعاريف، اهداف و كليات

ماده 1ـ انجمن‌هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه‌مند به مشاركت در فعاليت‌هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.

تبصره 1ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي مي‌تواند تشكيل شود.

تبصره 2ـ در صورتي كه دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي باشند مي‌توانند طبق ضوابط اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده 2ـ اتحادیه انجمن‌های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمن‌های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل آن تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

ماده 3ـ فعاليت‌هاي علمي عبارتند از:

1ـ مناظره و نقد علمي

2ـ هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي

3ـ مطالعات و پژوهش‌هاي علمي

4ـ نشر و ترويج يافته‌هاي علمي

5ـ فعاليت‌هاي كمك آموزشي

تبصره‌ـ برخي از مصاديق و عرصه‌هاي فعاليت انجمن‌هاو اتحادیه‌های انجمن‌های علمي عبارتند از:

1ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي

2ـ برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)

3ـ توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فيلم‌هاي علمي‌ـ آموزشي

4ـ برنامه‌ريزي و اجراي بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري

5ـ اطلاع‌رساني در خصوص كليه فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن

6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقيت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

ماده 4ـ اهداف تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمي عبارتند از:

1ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3ـ حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضای هیأت علمی

بخش دوم: اركان و تشكيلات

ماده 5ـ دانشجويان كليه گرايش‌ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي‌روند.

ماده 6ـ شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم آنان و كسب اكثريت نسبي آرا براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره‌ـ اعضاي اصلي و علي‌البدل در رشته‌هايی با فراگيري بيش از 500 دانشجو متشكل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل خواهد بود.

ماده 7ـ وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

1ـ جذب دانشجويان علاقه‌مند و خلاق به فعاليت‌هاي علمي‌ـ پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اين‌گونه فعاليت‌ها

2ـ برنامه‌ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي ادواري و سالانه انجمن

3ـ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و انجمن‌هاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه‌ها

4ـ برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترك

5ـ برنامه‌ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي

6ـ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

7ـ همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداف و فعاليت‌هاي علمي انجمن (موضوع ماده 3)

8ـ تشكيل كميته‌هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها

9ـ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

10ـ حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه‌هاي مالي برنامه‌ها، تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

11ـ تدوين برنامه‌هاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده 8ـ شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌كند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي‌كند.

ماده 9ـ دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن، شركت در جلسات شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام كليه امور حقوقي و اداري انجمن است.

ماده 10ـ شوراي دبيران:

در دانشگاههايي كه حداقل 5 انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشد شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران كليه انجمن‌هاي علمي دانشجويي تشكيل مي‌شود.

تبصره‌ـ دانشكده‌هايي كه حداقل 3 انجمن علمي داشته باشند مي‌توانند شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشكده را تشكيل دهند كه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض مي‌گردد.

ماده 11ـ يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا انتخاب مي‌شود كه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشگاه شركت مي‌كند.

تبصره‌ـ دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجمن‌هاي علمي آن دانشكده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي‌باشد.

ماده 12ـ شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌نمايند كه براساس آيين ‌نامه داخلي شورا فعاليت خواهد كرد.

ماده 13ـ دبيران شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها حداقل سالي يك بار به دعوت اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكلات عمومي انجمن‌ها، انتقال تجربيات و برنامه‌ريزي جهت طرحها و برنامه‌هاي مشترك تشكيل جلسه مي‌دهند.

ماده 14ـ انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي مشابه مي‌توانند نسبت به تشكيل اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي آن رشته‌ها اقدام نمايند كه ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در چارچوب این آيين‌نامه و دستورالعمل تشکیل و فعالیت اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها تعیین خواهد شد.

ماده 15ـ وظايف شوراي دبيران

1ـ پيشنهاد و تصويب طرح‌هاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه‌ها

2ـ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شركت در كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه

3ـ معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي

4ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مشترك انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين‌نامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب اين آيين‌نامه

5ـ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي

6ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي دانشجويي (امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات، اجراي آيين‌نامه داخلي و …) و ارائه گزارش به كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه.

بخش سوم: ضوابط تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمي دانشجويي

ماده 16ـ براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل 5 نفر از دانشجويان رشته ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده‌ ارائه مي‌دهند. معاون دانشكده در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات اقدام مي‌نمايد.

تبصره 1‌ـ در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فوق‌الذكر، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از معاونان عهده‌دار وظايف خواهد شد.

تبصره 2‌ـ انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در كليه دانشكده‌ها در آبان‌ماه هر سال برگزار مي‌شود. معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي‌كند.

ماده 17ـ معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آيين‌نامه بررسي و احراز و پس از اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار مي‌كند. نتايج آن طي صورتجلسه‌اي تنظيم و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي‌شود.

تبصره 1ـ فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را دارا مي‌باشند.

تبصره 2ـ نخستين شوراي مديريت منتخب حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد.

ماده 18ـ اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد كرد. مدير گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد.

ماده 19ـ شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل مي‌باشد:

الف‌ـ شرايط عمومي

1ـ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2ـ عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي

تبصره‌ـ اعضاي شوراي مركزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه قبل از برگزاري انتخابات انجمن‌های علمی و پذيرش آن مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمی شوند.

3ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر.

4ـ گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي

ب‌ـ شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

1ـ معدل نيمسال گذشته داوطلب كمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد.

2ـ داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده (اعم از تأليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي، دانشگاهي و …

تبصره‌ـ تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.

3ـ اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تأييد كارفرما يا مجري طرح

 تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه كتاب

 داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد.

ماده 20ـ مجوز برنامه‌ها و فعاليتهايي كه در سطح دانشكده برگزار مي‌شود توسط معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر مي‌شود.

ماده 21ـ فعاليتهاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آيين‌نامه و صرفاً در عرصه‌هاي علمي مجاز مي‌باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و …. توسط انجمنها تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 22ـ ميزان و نحوه حمايت مالي از طرح‌هاي مصوب انجمنهاي علمي دانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشد.

ماده 23ـ يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشكيل هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت (با شرط عدم داوطلبي)، يك نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد كرد.

تبصره‌ـ در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب مي‌كنند.

ماده 24ـ در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در كليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري مي‌باشد.

تبصره‌ـ در صورت باقي ماندن اختلاف، كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه مرجع تصميم‌گيري نهايي خواهد بود.

ماده 25ـ جهت تشكيل انجمن‌ علمي دانشجويي بين رشته‌اي 5 نفر از دانشجويان به عنوان هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و پس از تأييد ايشان به منظور تصميم‌گيري براي كميته نظارت و حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي‌شود. در صورت موافقت كميته با تشكيل انجمن علمي بين رشته‌اي مراتب به دانشكده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام خواهد كرد.

ماده 26ـ پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن كه شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا می‌باشند، مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شده و پس از تأييد نهايي صلاحيت توسط هيأت اجرايي، انتخابات برگزار خواهد شد.

تبصره 1ـ فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره 2ـ شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي بايد در اساسنامه پيشنهادي اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شورای حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های علمي دانشجويي

ماده 27ـ برای حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر آن‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا)، معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام‌الاختیار وی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، سه تن از دبیران اتحادیه‌ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه‌های انجمن‌های علمی‌‌ـ دانشجویی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتند از:

1ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌های کشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

2ـ ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر کمیته‌های نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها براساس گزارش‌های مستند و سایر روش‌ها.

3ـ تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همایش‌های کشوری و نشست‌های علمی انجمن‌ها

4ـ اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن‌های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن‌های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.

5ـ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

ماده 28ـ هیأت مؤسس اتحادیه‌ حداقل 3 تن از نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می‌باشد که درخواست مجوز تأسیس و فعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده 27 این آیین‌نامه) ارائه می‌نماید. محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:

1ـ تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل‌های علمی موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمن‌ها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.

2ـ ارائه پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل‌های متقاضی عضویت رسیده باشد.

ماده 29ـ شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می‌نماید و موافقت با تأسیس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

ماده 30ـ تأسیس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکیلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس این آیین‌نامه خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ماده 31ـ به منظور حمايت و نظارت فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي، كميته‌اي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زیر تشكيل مي‌شود:

1ـ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)

3ـ مديركل امور پژوهشي دانشگاه

4ـ مديركل امور آموزشي دانشگاه

5ـ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

6ـ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره 1ـ حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي‌شود.

تبصره 2ـ در دانشگاههايي كه براي امور انجمن‌هاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات كميته شركت مي‌كند.

تبصره 3ـ اعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 32ـ وظايف كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل است:

1ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1ـ در صورتي كه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند، كميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي يا كتبي (حسب مورد) مي‌دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار كتبي مي‌دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در كميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند. در صورتي كه انجمن يا شوراي دبيران نتوانند كميته را قانع نمايند كميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:

الف‌ـ انحلال شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند).

ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شورای دبيران باشد، به كميته انضباطي معرفي خواهد شد.

تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر در آراي كميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.

2ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كه در سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين‌المللي برگزار مي‌گردد.

3ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي كشور.

4ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن‌هاي علمي دانشجويي (تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت‌هاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن‌هاي علمي فعال و طرح‌هاي برگزيده و …)

5ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

6ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنامه‌هاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن‌ها.

اين آيين‌نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاريخ  18 /9 /1387 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.