#آغاز_هنر_مصر

?در هزاره ی ششم قبل میلاد دوره ی نوسنگی ان خطه با زندگی ده نشینی و صنایع نساجی و سفالگری و بوریا بافی اغاز شد.

?نخستین تمدن مصر #بداری 5000 سال ق م به وجود امد.

?پس از ان از نیمه ی دوم هزاره ی چهارم ق م تمدن #نجادی بوجود امد.

?از این دو تمدن سفالینه های زیادی بجا مانده.

?در نخستین سلسله ی “پادشاهی کهن” نوشتار و آبیاری معمول بود.

?اثار معماری چندانی از دوران کهن به دلیل مرغوب نبودن مصالح به جای نمانده، اما از تصاویر کنده کاری ان ها می توان به چگونگی ساخت کاخ ها و مقابر اشرافی(#مصطبه ها) پی میبریم.

✅خصوصیات بنیادی هنر مصر بر سه محور استوار است:

?عالم ربانی
?حیات پس از مرگ
?الوهیت مقام فرعون

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema