اگه امسال تو همین روزهای سرد دانشگاه برف می اومد؛ می تونید تصور کنید دانشگاه چه شکلی می شد!؟

امیدواریم امسال تا قبل از عید با عنایت خداوند از برکت مواهب الهی شهرستان دامغان بهرمند شود.

تصاویر زیر مربوط به روزهای برفی دانشگاه دامغان برای سال های گذشته می باشد.

روزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.irروزهای برفی دانشگاه دامغان در فصل زمستان - tvart.ir

/انتهای پیام.

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.