ما در یک اثر هنری که مقابل ماست با یک ترکیب بندی مواجه هستیم که نوع وابستگی آنها با هم ارتباطی دارند.
ترکیبی از عناصر متباین و در یک واحد که در یک کمپوزیسیون (ترکیب بندی) قرار دارند و در هر ترکیب بندی حداقل یک الی دو نقطه عطف وجود دارد.
خوانش زمانی معتبر خواهد شد که مبتنی بر یک بینش نشانه شناسی باشد…

PDFدانلود جزوه ارتباطات بصری

1 دیدگاه.

  • سلام؛ موردی که در جزوه از قلم افتاده است: مراتب نفس 4مرتبه دارد: نفس نباتى،حسى حيوانى،ناطقه وملکوتى.طبق فرمايش حضرت امير.