مباحثی پیرامون ساخت انیمیشن دو بعدی همراه با یادگیری نرم افزار تونز از مهم ترین بخش های درس مبانی انیمیشن دیجیتال می باشد.