نمایشنامه خوانی “فراموشی”
به نویسندگی “جعفرسیدی نسب”

در جشنواره تئاتر دانشگاه دامغان به روی صحنه رفت.

#سیsee