نمایش”چلاق آینیشمان”
به کارگردانی “سیامک دری”

#سیseeYnyshman_TvArt_IR_07 Ynyshman_TvArt_IR_06 Ynyshman_TvArt_IR_05 Ynyshman_TvArt_IR_04 Ynyshman_TvArt_IR_03 Ynyshman_TvArt_IR_02 Ynyshman_TvArt_IR