دیروز در جلسه ای که به میزبانی دبیر انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در محل دانشکده هنر با حضور جناب آقای دکتر مؤمنی ریاست دانشکده هنر و مدیر برنامه ریزی معاونت فرهنگی، اجتماعی جناب آقای دکتر زارع و با حضور آقای راست بود کارشناس انجمن های علمی دانشگاه و همچنین با حضور اعضای شورای مرکزی انجمن برگزار گردید.

در این نشست که بیشتر حول محور فعالیت های پیش روی انجمن و تخصیص منابع برای برنامه های انجمن بود، مقرر گردید که همکاری های ریاست دانشکده و معاونت فرهنگی بیش از پیش گردد.

در پایان جلسه، بنا به اظهار نظر اعضای شورای مرکزی انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال خروجی ایده آلی که متصور بود؛ از این جلسه بدست نیامد.