دیروز طی نشستی با نماینده های ورودی های رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال در دفتر انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال برگزار گردید.

در این نشست صحبت هایی برای بهبود وضع کمی و کیفی آموزشی و امور فرهنگی و نحوه استفاده دانشجویان از امکانات مطرح شد.

درخواست امکانات مورد نیاز دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال و نحوه استفاده از آن یکی از دغدغه های بود که در این نشست به طور مفصل به آن پرداخته شد.