تنور و داستان‌های دیگر شامل مجموعه ای از داستان‌های کوتاه شیرین و جذاب است که برآمده از ذات قصه گوی ساده و صمیمی مرادی کرمانی است.

این داستان ها، در توصیف خصوصیات کودکان و نوجوانانی که آن‌ها را ساخته‌اند، بسیار با وسواس و توام با جزئیات عمل کرده است و از همین رو توانسته رفتارها، حرکات و در یک کلام شخصیت آن‌ها را با مهارتی منحصر به فرد توصیف و به نمایش بکشد.

در این مختصر تنها به ارائه داستان جنگل از این مجموعه اکتفا می کنیم؛ امید می رود دوستان دانشجوی عزیز بتوانند بهره کافی را برده و با توجه به ادبیات غنی ایران نسبت به تولید آثار فاخر اهتمام ورزند.

PDFدانلود داستان جنگل
نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
Forest-tvart-ir