طرح حمایت از کودکان کار شهرستان دامغان با همکاری جمعیت طلوع مهر و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

شماره حساب: 2924222959 نزد بانک تجارت جهت اهدای کمک های نقدی شما دوستان عزیز

وب سایت جمعیت خیریه طلوع مهر: www.tmehr.ir