مصر سفلی

Placeholder

AH_015 تاریخ هنر مصر

✅تاریخ مستند و رسمی مصر از 3200 قبل میلاد؛ یعنی زمان اتحاد مصر علیا و مصر سفلی توسط نارمرمنس آغاز شد. ✅یازده سلسله نخستین پادشاهان مصر دوره ای به نام ... ادامه مطلب